ਪੰਜਾਬੀ

ਐਮਪੇਲ ਲਾਅ ਪੀ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮ  ਅਪਣੇ ਗਰਾਹਕਾ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਤਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਪੱਤੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਬੇਚਨ ਚਾਹੰਦੇ ਹੋਂ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੰਦੇ ਹੋਂ ਜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾ ਤੁਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਐਮਪੇਲ ਲਾਅ ਫਰਮ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੈਅਰ ਹਾ।  ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਸਮੇ ਸਮੇ ਤੇ  ਆਪਣੇ ਗਰਾਹਕਾ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹੀ ਸੱਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾ।

ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੰਬਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਉਸਦੇ mudhle ਖੇਤਰ ਅਪਰਾਧਿਕ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਵਸੀਅਤ, ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਸੁਖਦੀਪ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਮੇਘਾ ਸ਼ਰਮਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਘਾ ਨੇ ਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਜੋਂ ਮੇਘਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

How Can Empel Law P.C. Assist You?

call 416.479.8531 or send us a message

Scroll to Top

Usługi prawnicze Empel

Kancelaria adwokacka Empel Law P.C. zapewnia swoim klientom najwyższą jakość reprezentacji prawnej pobierając za nią niewygórowane honorarium. Jeżeli Państwo kupują lub sprzedają nieruchomość, potrzebuje sporządzić testament, spisać kontrakt lub wszelkie inne potrzeby prawne, nasza kancelaria jest gotowa zrobićwszystko aby zabezpieczyć i wyegzekwować Państwa prawa.

Nasza kancelaria zapewnia swoim klientom indywidualną obsługę prawną. Jesteśmy łatwo dostępni i zawsze mamy czas dla naszych klientów. Na bieżąco informujemy naszych klientów o stanie ich spraw,ponieważ wierzymy, że powinni oni znać prawa, które im przysługują. Uważamy, że nasi klienci powinni mieć wszystkie informacje potrzebne do podjęcia ważnych decyzji życiowych w sprawach będących przedmiotem naszej reprezentacji.

Arkadiusz J. Empel urodził się w Katowicah. Jako dziecko emigrował do Kanady, razem z rodziną, lecz wrócił jako student aby ukończyć Pracę Magisterską w Krakowie. Przez swoją pracę z polonią w okolicy Toronto utrzymał władność w swojim języku ojczystym. Jeżeli Państwo życzy się skonsultować prosto z adwokatem Polski, proszę przedzwonić na numer 416-500-1937.